کدام کارخانه‌ها به خودکفایی کاغذ کمک می‌کنند؟

به دلیل مشکل درختان جنگل‌های هیرکانی سیستم پوست کنی وجود ندارد و اگر هزینه تمام شده چوب وارداتی پایین باشد مشکل این کارخانه تا حد زیادی حل می‌شود....