استاندارد های مهم در صنعت چاپ

استانداردهای مهم صنعت چاپ: از جمله استانداردهای مهم در ارتباط با صنعت چاپ میتوان به استانداردهای زیر اشاره کرد: فدراسیون صنعت چاپ آلمان (BVDM (Federation Industries Media and Printing German مؤسسه تحق...