امباس چیست؟

امباسینگ فرآیندی است که در آن یک الگو یا طرح بر روی یک سطح صاف ایجاد می شود. امباس معمولاً با استفاده از یک غلتک یا قالب برجسته انجام می شود که در آن الگو حک شده است. هنگامی که غلتک یا قالب روی سطح صا...