ارتباط اندازه ترام با نوع کاغذ

اندازه ترام به طور مستقیم با نوع کاغذ چاپ ارتباط دارد. به طور کلی، کاغذهای با کیفیت تر و صاف تر می توانند ترام های ظریف تر را تحمل کنند. در حالی که کاغذهای با کیفیت پایین تر و زبرتر به ترام های درشت ت...