صفحه آرايی شامل چه مراحلی است؟

صفحه آرایی فرآیندی است که شامل چیدمان و ترکیب متن، تصاویر و عناصر بصری دیگر در یک صفحه است. هدف از صفحه آرایی ایجاد یک طرح جذاب و خوانا است که به مخاطب در درک محتوا کمک کند. 1. پیش از صفحه آرایی: تعیی...