فرآیند چاپ یا مراحل تولید کار چاپی

فرآیند چاپ، فرآیند انتقال تصاویر و متن از یک سطح به سطح دیگر است. این فرآیند شامل مراحل مختلفی است که هر یک از آنها اهمیت خاص خود را دارد. مراحل چاپ مراحل چاپ را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد: طراح...