مراحل پیش از چاپ

چک لیست مراحل پیش از چاپ مرحله اول: آماده سازی فایل: طراحی: در این مرحله طرح اولیه کار با استفاده از نرم افزارهای طراحی مانند Adobe Photoshop، Illustrator و InDesign انجام می شود. تنظیم نوع و تصاویر: ...