قطع های استاندارد کتاب

قطع های استاندارد کتاب ، اندازه طول و عرض آن را مشخص می‌کند. قطع کتاب یکی از عوامل مهم در طراحی و چاپ کتاب است که بر خوانایی و زیبایی کتاب تأثیر می‌گذارد. قطع‌های رایج کتاب قطع‌های رایج کتاب، قطع‌هایی...