مفهوم پیش از چاپ چیست؟

پیش از چاپ، مرحله ای از فرآیند چاپ است که در آن فایل های گرافیکی آماده سازی می شوند، پلیت ها و فرم های چاپ تهیه می شوند، متن ها و تصاویر مونتاژ می شوند و کنترل کیفیت انجام می شود. این مرحله اهمیت زیاد...