کنترل عوامل محیطی چاپخانه

باید دما و رطوبت نسبی در کل ایام سال به دقت کنترل و تنظیم شود. دمای محیط در سالن چاپ بین ۲۱ تا ۲۳ درجه سانتی گراد با تلورانس ۱+ درجه و رطوبت نسبی آن ۴۵% الى ۵۰% با تلورانس %۵+ تعیین شده است. به طور مع...