ماشین‌های چاپ برجسته (لترپرس)

چاپ برجسته قدیمی‌ترین فرآیند چاپ است و از نظر سطح کاربرد در رتبه دوم اهمیت قرار می‌گیرد. سه طرح اساسی برای ماشین‌های چاپ برجسته وجود دارد: 1. ماشین‌های مسطح: در این نوع ماشین، چاپ تصویر به وسیله تماس ...