زاويه ی ترام چیست؟

در چاپ افست، زاويه ترام به زاويه ای گفته می شود که خطوط یا نقاط ترام در آن قرار می گیرند. زاويه ترام برای هر رنگ از چهار رنگ CMYK به طور جداگانه تنظیم می شود. اهمیت زاويه ترام: جلوگیری از ایجاد مویر: ...